Der indkaldes til Generalforsamling

 

Tid:                   Torsdag d. 18. april 2024 kl. 19.00

Sted:                Multihuset, Smedebakken 16, Starup, 7200 Grindsted.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4) Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
5) Foreningens udvikling – åben debat.
6) Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf.
7) Valg til bestyrelse og en suppleant: På valg fra bestyrelsen er Vagn Kristiansen, Brian
Jeppsen samt Lars Lauritsen.
8) Valg af revisor og en revisorsuppleant. På valg er Carsten Skjødt og Mikkel Ottesen.
9) Eventuelt.

Af hensyn til forplejningen bedes tilmelding til generalforsamlingen ske senest

Tirsdag  den 16. april til

graesningsforening@hotmail.com

eller på

40345630.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Lars Lauritsen
formand

Kontakt til bestyrelsen: E-mail: graesningsforening@hotmail.com TLF: 40345630