Holme Ådalens Afgræsningsforening er en lille forening, der – ved frivillig indsats – har til formål at genskabe de åbne enge omkring Holmeå ved at afgræsse arealerne med kødkvæg, som kan trives på de ofte ret bløde og våde områder.

Kvæget er i stand til at fjerne de krat af pil og birk, der springer frem, når engene ikke plejes, og resultaterne ses allerede meget tydeligt i engene omkring Starup/Tofterup.

Foreningens medlemmer er både fra lokalområdet og fra andre egne af landet, og alle er selvfølgeligt velkomne.

Nogle af foreningens medlemmer ejer hver især et antal dyr, og det er disse dyr, der indgår i plejen af engene.

Det er primært dyreholderne, der står for den daglige pleje og tilsynet af kvæget. Der er både økologiske. og traditionelle dyr på engene; alle dyrene passes efter samme principper, og forskellene ligger især omkring lovgivning og kontrolfunktioner. Kvæget trives godt på de frodige enge, og antallet af dyr afpasses hele tiden efter den mængde føde, der er tilgængelig.

Idéen til afgræsningsforeningen opstod lokalt i 2009, hvor en række lodsejere stillede deres engarealer til rådighed for projekt “Grøn Eng langs Holme Å”. Foreningen råder i dag over ca. 70 ha eng/vådområde, hvor ca. 120 kreaturer står for afgræsningen.

Skotsk Højlandskvæg på engene ved Hovborgvej

 

Projektet blev realiseret med økonomisk støtte fra Varde Kommune og diverse fonde.

Holme Ådalens Afgræsningsforening modtager nu tilskud til pleje af engene fra Den Europæiske Landbrugsfond, hvor formålet er at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Dette gøres ved at engarealerne bliver drevet med en ekstensiv landbrugsmæssig drift i form af afgræsning med kreaturer samt evt. et årligt slæt.